مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه رودشور بازدید کرد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه رودشور بازدید کرد

آقای مهندس محسن طرزطلب و جمعی از مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در روز پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398 از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.

طی این برنامه که به منظور اطلاع از روند پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه رودشور به ظرفیت 345 مگاوات انجام شد، بازدیدکنندگان از بخش گاز نیروگاه، مدرسه فردا و پارک انرژی نیز بازدید نمودند.