معرفی

نیروگاه‌های نفت و گاز

شرکت ماه‎تاب گستر به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در حوزه انرژی، با هدف گسترش فعالیت های خود در سال های اخیر فعالیت در زمینه نفت و گاز را آغاز نموده است. این شرکت همگام با عزم جهانی برای کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی و در راستای پایبندی به تعهدات بین‌المللی، اجرای پروژه‌هایی به منظور تأمین سوخت پاک را در اولویت خود قرار داده است.

در حال حاضر معاونت نفت و گاز در قالب دو محور ذیل فعالیت مینماید:

  • پروژه احداث مجتمع تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به منظور صادرات
  • پروژه سولفورزدایی نفت کوره

مأموریت

  • سرمایهگذاری در پروژه های مرتبط با صنایع پایین دستی نفت و گاز
  • توجه ویژه به ایمنی و صیانت از محیط زیست
Illustration

شرکت‌های گروه

شرکت های زیرمجموعه در بخش نفت و گاز