معرفی

فعالیت‎های اجتماعی گروه ماه‎تاب

پذیرش نقش و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از ارزش های محوری گروه ماه‌تاب تلقی می‎شود؛ ماه‎تاب بر این باور است که علاوه بر فعالیت‌های کسب و کار، می‌بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشد؛ از این رو همواره تلاش کرده است که علاوه بر سود‎آفرینی سازمانی، ارزش آفرینی اجتماعی و فرهنگی را نیز سرلوحه اهداف استراتژیک خود قرار دهد.

در همین مسیر “مشارکت و انجام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی موثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه‌ها و پروژه‌های گروه ماه‎تاب “؛ به‎عنوان یک راهبرد اتخاذ شده و در قالب رویکردها و روش های متنوع، به صورت نظام‎مند، برنامه‎ریزی و عملیاتی‌تر می‎شود.

Illustration

اهم فعالیت‌های اجتماعی

گروه ماه‌تاب