یکی از اهداف گروه ماه‎تاب ایجاد تحول و نوآوری در صنعت بهره‎برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاهی کشور با استفاده از ابزارها و روش‎های نوین و اثربخش مدیریتی و نیز به اشتراک‎گذاری تجارب برتر می‎باشد.
در همین راستا از سال ۱۳۸۹ و به صورت سالانه، گردهمایی آموزشی برای مدیران نیروگاه‎های سراسر کشور در محل نیروگاه رودشور برگزار می‎شود و از افراد برجسته‎ی مراکز علمی‌و صنعتی از داخل یا خارج کشور برای ارائه‎ی سخنرانی دعوت به‎عمل می‎آید.