مسئولیت های اجتماعی

پذیرش نقش و ایفای مسئولیت های اجتماعی از ارزش های محوری گروه ماه تاب تلقی می شود، ماه تاب بر این باور است که علاوه بر فعالیتهای کسب و کار، می بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشد، از اینرو همواره تلاش کرده است که علاوه بر سود آفرینی سازمانی، ارزش آفرینی اجتماعی و فرهنگی را نیز سرلوحه اهداف استراتژیک خود قرار دهد. در همین مسیر "مشارکت و انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه ها و پروژه های گروه ماه تاب"؛ به عنوان یک راهبرد اتخاذ شده و در قالب رویکردها و روش های متنوع، به صورت نظام مند، برنامه ریزی و عملیاتی می شود.