فعالیت‌های اجتماعی ماه تاب

پذیرش نقش و ایفای مسئولیت های اجتماعی از ارزش های محوری گروه ماه تاب تلقی می شود، ما بر این باوریم که علاوه بر فعالیتهای کسب و کار، می بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشیم، از اینرو گروه ماهتاب همواره تلاش کرده است که علاوه بر سود آفرینی سازمانی، ارزش آفرینی اجتماعی و فرهنگی را نیز سرلوحه اهداف استراتژیک خود قرار دهد. در همین مسیر "مشارکت و انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه ها و پروژه های گروه ماه تاب"؛ به عنوان یک راهبرد اتخاذ شده و در قالب رویکردها و روش های متنوع، به صورت نظام مند، برنامه ریزی و عملیاتی می شود. 

 با این هدف فعالیتهای اجتماعی گروه ماه تاب در سه بخش انجام می شود:
1- درون نیروگاهی
2-برون نیروگاهی
3- حمایت و پشتیبانی از دیگر سازمان های مردم نهاد و موسسات