فعالیت‌های اجتماعی ماه تاب

پذیرش نقش و ایفای مسئولیت های اجتماعی از ارزش های محوری گروه ماه تاب تلقی می شود، ما بر این باوریم که علاوه بر فعالیتهای کسب و کار، می بایست منافع و دستاوردهایی نیز برای جامعه داشته باشیم، از اینرو گروه ماهتاب همواره تلاش کرده است که علاوه بر سود آفرینی سازمانی، ارزش آفرینی اجتماعی و فرهنگی را نیز سرلوحه اهداف استراتژیک خود قرار دهد. در همین مسیر "مشارکت و انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه ها و پروژه های گروه ماه تاب"؛ به عنوان یک راهبرد اتخاذ شده و در قالب رویکردها و روش های متنوع، به صورت نظام مند، برنامه ریزی و عملیاتی می شود. 

 با این هدف فعالیتهای اجتماعی گروه ماه تاب در سه بخش انجام می شود:
1- درون نیروگاهی
2-برون نیروگاهی
3- حمایت و پشتیبانی از دیگر سازمان های مردم نهاد و موسسات

اخبار

  • برگزاری سمینار "آئین گفتگو" در نیروگاه رودشور
    1396/08/02
    سمیناری با عنوان "آیین گفتگو" با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی استاد دانشگاه تهران در نیروگاه رودشور برگزار شد. در این سمینار که در تاریخ 28 مهر سال جاری برگزار شد دکتر شهبازی به تبیین راههای برقرار نمودن ارتباط و نقش آگاهی از آن در ارتباطات پرداخت.