گروه ماه تاب

گروه ماه تاب

 • شرکت ماه تاب گستر
  (شرکت هولدینگ توسعه و سرمایه گذار)
 • شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر
  (نیروگاه رودشور)
 • شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج
  (نیروگاه های شوباد و کهنوج)
 • شرکت تولید برق ماه تاب کاسپین
  (نیروگاه های نوشهر و امیرآباد 1 و 2 و پروژه نیروگاه کاسپین)
 • شرکت تولیدی آرین مه باد
  (شرکت پروژه تولید برق از انرژی های تجدید پذیر)
 • شرکت تولید برق شمس سرخس
  (نیروگاه های سرخس 1 و 2)
 • شرکت توسعه انرژی های سبز ماه آب
  (شرکت پروژه نیروگاه برق آبی شهر بیجار)
 • شرکت تجارت انرژی فردا
  (فروش برق)
 • شرکت توسعه آب و نیروی کیش
  (تولید همزمان آب و برق)
 • شرکت تیزباد نیرو
  (شرکت پروژه تولید برق از انرژی های تجدید پذیر)
 • شرکت کنگان ال ان جی
  (مایع سازی گاز طبیعی )
 • شرکت پترو اندوخت پرتو
  (صنایع نفت و گاز)

مشارکت ماه تاب

 • شرکت تدبیرسازان سرآمد
  (نیروگاه ارومیه)
 • شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان
  (نیروگاه خوی)
 • شرکت انرژی گستر جم
  (نیروگاه تابان)