ارومیه

نیروگاه ارومیه
نیروگاه ارومیه
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از نیازهای برق در منطقه شمال غرب کشور
امکان صادرات برق به کشورهای همجوار

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 954 مگاوات
 نوع نیروگاه: سیکل ساده
 تعداد واحدها: شش واحد توربین گازی
 ظرفيت هر واحد: چهار واحد 157/5 مگاوات و دو واحد 162 مگاوات
 نوع توربين: گازی V94.2 شرکت مپنا
 نوع پست: 230 کیلوولت
 سوخت اصلي: گاز طبیعی
 سوخت پشتيبان: گازوئیل
 راندمان واحد:  33%
 ضريب دسترسي :  92%  

بخش بخار
ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 480 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدها:سه واحد بخار
ظرفیت هر واحد: 160 مگاوات
نوع توربین:بخار
سوخت اصلی: گاز
سوخت پشتیبان: گازوئیل
راندمان واحد: 48/5%
ضریب دسترسی: 95%

 در سال 90 شرکت تدبیر سازان سرآمد با ترکیب سهامداران متشکل از شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، ماه تاب گستر و سرمایه گذاری امید در مزایده شرکت و بعنوان برنده اعلام گردید.