امیر آباد 1 و2

نیروگاه امیرآباد
نیروگاه امیرآباد
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین برق مورد نیاز صنایع موجود در بندر امیرآباد
توليد و تحويل برق مطمئن با شرایط رقابتي به منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و صنایع موجود در منطقه ویژه

مشخصات كلی نیروگاه :

امیرآباد 1

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 25 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد واحدها: 1
ظرفيت هر واحد: 25 مگاوات
نوع توربين: گازی F5- Alstom-GE
نوع پست: فیدر 20 کیلوولت
سوخت اصلي: گاز
سوخت پشتيبان: گازوئیل
راندمان واحد: 23 %  
ضريب دسترسي: 90 %

امیرآباد 2 (تولید پراکنده)

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 8 مگاوات
نوع نیروگاه: تولید توامان برق و حرارت  (CHP)
تعداد واحدها: 2
ظرفيت هر واحد: 4 مگاوات
نوع واحد: موتور گازسوز  Gas Engine- M.W.M
نوع پست: فیدر 20  کیلوولت
سوخت اصلي: گاز
راندمان واحد:  42  %
ضريب دسترسي: حداقل 94%