رودشور

نیروگاه رودشور
نیروگاه رودشور
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشى از نیازهای برق کشور
تولید و تحویل برق مطمئن با شرایط رقابتی به صنایع، خریداران و مصرف کنندگان عمده

مشخصات كلی نیروگاه :

فاز 1:

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 792 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد و نوع واحدها: سه واحد گازی  V94.3A
ظرفیت هر واحد: هر واحد گازی 264 مگاوات
سوخت اصلي: گاز طبيعي
سوخت پشتيبان: گازوئيل
راندمان: 39%  
ضريب دسترسي: 95%  

فاز2: 

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 1132 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدهای تجاری: یک واحد
ظرفیت واحد: 340مگاوات
راندمان بلوک سیکل ترکیبی:  58%

ضريب دسترسي: 95%

فاز3:

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 2332 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدها: دو واحد گازی و دو واحد بخار کلاس H
ظرفیت هر واحد: ظرفیت واحد گازی 400 مگاوات و واحد بخار 200 مگاوات
سوخت اصلي: گاز
سوخت پشتيبان: گازوئیل
راندمان بلوک سیکل ترکیبی: حدود 60 %
ضريب دسترسي: 95% 

عملیات اجرایی فاز دوم به استناد بند 19 قانون بودجه سال 92 در رابطه با طرح های افزایش بازدهی  نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی در حال انجام می باشد.