شوباد

نیروگاه شوباد
نیروگاه شوباد
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از برق مورد نیاز ناحیه جنوب شرق کشور
اصلاح و تثبیت ولتاژ و تقویت شبکه توزیع و انتقال جنوب شرقی استان کرمان

مشخصات كلی نیروگاه :

 • فاز اول
 • ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو:  484 مگاوات
 • نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
 • تعداد واحدها: دو واحد توربین گازی و یک واحد توربین بخار در هر بلوک
 • ظرفیت هر واحد: واحد گازی 162 مگاوات ، واحد بخار 160 مگاوات
 • نوع توربين: گازي V94.2، بخار سری E 30
 • سوخت اصلي: گاز طبيعي
 • سوخت پشتيبان: گازوئيل
 • راندمان واحد: واحد گازی 33 % ، راندمان کل سیکل ترکیبی  49/5  %
 • ضريب دسترسي نیروگاه: حداقل 90%

 • فاز دوم
 • ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو:  حدود 1000 مگاوات
 • نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
 • تعداد واحدها: یک واحد گازی و یک واحد بخار کلاس H
 • ظرفیت هر واحد: واحد گازی 400 مگاوات و واحد بخار 200 مگاوات
 • سوخت اصلي: گاز طبيعي
 • سوخت پشتيبان: گازوئيل
 • راندمان بلوک سیکل ترکیبی: حدود 60%
 • ضريب دسترسي: 95%

 • عملیات اجرایی فاز اول این نیروگاه در زمستان 1392 آغاز گردید. واحد اول گازی این بخش در زمستان 1393 و واحد دوم گازی آن در بهار 1394 به بهره برداری رسید. واحد بخار در شهریور 1395 با شبکه سنکرون گردید و در پاییز 1395 به بهره برداری رسید.