نوشهر

نیروگاه نوشهر
نیروگاه نوشهر
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از نیازهای برق غرب استان مازندران
جبران افت ولتاژ شبکه در آن منطقه

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 50 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد فازهای اجرایی: 1
 تعداد واحدها: 2 واحد توربوژنراتور گازی
ظرفیت هر واحد: 25 مگاوات
نوع توربين: گازي AEG-F5
نوع پست: 63 کیلوولت
سوخت اصلي: گاز طبيعي
سوخت پشتيبان: گازوئيل
راندمان واحد:  23 %
ضريب دسترسي:  90 %
 با توجه به نیاز غرب استان مازندران، شرکت ماه تاب مسئولیت ساخت یک نیروگاه به ظرفیت 50 مگاوات را بر عهده گرفت که در پاییز 1388 وارد مدار گردید.