نیروگاه بادی سیاهپوش

پروژه نیروگاه سیاهپوش
پروژه نیروگاه سیاهپوش
وضعیت پروژه: پروژه در حال ساخت

اهداف پروژه :

تأمین برق شبکه در منطقه زنجان و قزوین

مشخصات كلی نیروگاه :

 ظرفیت نیروگاه در شرایط ایزو: 62 مگاوات (فاز اول)
نوع توربین: بادی direct drive ساخت زیمنس swt3.4-108
تعداد فازهای اجرایی: دو فاز
تعداد توربین ها: 18
ظرفیت هر توربین: 3/4 مگاوات
ارتفاع توربین: 83/5 متر
ضریب ظرفیت: 40/4 %
عملیات اجرایی فاز اول در پاییز 1395 آغاز شده است و در اسفند 1396 به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین بهره برداری این نیروگاه به مدت 15 سال به عهده شرکت زیمنس خواهد بود.