سرویس و تست‌های دوره‌ای پیشگیرانه نیروگاه برق آبی شهربیجار انجام شد

سرویس و تست‌های دوره‌ای پیشگیرانه نیروگاه برق آبی شهربیجار انجام شد

به منظور افزایش پایداری و آمادگی واحدها، سرویس و تست‌های دوره‌ای پیشگیرانه شامل تست‌های الکتریکی و سرویس دوره‌ای ترانسفورماتورهای ۶.۳/۲۰ کیلوولت، سوئیچ‌گیرهای ۲۰ کیلووت و رله‌های حفاظتی مربوط به ژنراتور، ترانسفورماتور و خط انتقال نیروگاه برق آبی شهربیجار انجام شد.