استقرار توربین و ژنراتور واحد بخار نیروگاه رودشور بر روی فونداسیون

استقرار توربین و ژنراتور واحد بخار نیروگاه رودشور بر روی فونداسیون

توربین و ژنراتور واحد بخار نیروگاه رودشور به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات و وزن ۴۹۰ هزار کیلوگرم بر روی فونداسیون قرار گرفت.

ین عملیات سنگین که در نوع خود بی نظیر بوده است، طی مدت ۵ روز و با دقت بسیار بالایی صورت پذیرفت.