نیروگاه رودشور

نیروگاه رودشور

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
792مگاوات
39%
در دست اقدام
345مگاوات
56.5%
نیروگاه شوباد

نیروگاه شوباد

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
نيروگاه كهنوج

نيروگاه كهنوج

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22.4%
نیروگاه کاسپین

نیروگاه کاسپین

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
307مگاوات
39%
در دست اقدام
150مگاوات
58%
نيروگاه سرخس

نيروگاه سرخس

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22%
نیروگاه و آب شیرین کن کیش

نیروگاه و آب شیرین کن کیش

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
62مگاوات
23%
در دست اقدام
8مگاوات
42%
نیروگاه بادی سیاهپوش

نیروگاه بادی سیاهپوش

در حال ساخت / در حال بهره‌برداری آزمایشی

ظرفیت
ضریب ظرفیت
در حال بهره برداری
61.2مگاوات
41%
نیروگاه امیرآباد

نیروگاه امیرآباد

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
33مگاوات
33.75%
در دست اقدام
25مگاوات
25.5%
نیروگاه برق‌آبی شهربیجار

نیروگاه برق‌آبی شهربیجار

در حال ساخت / در حال بهره‌برداری آزمایشی

ظرفیت
ضریب ظرفیت
در حال بهره برداری
6.3مگاوات
43%
مایع سازی گاز طبیعی کنگان

مایع سازی گاز طبیعی کنگان

در حال توسعه

پتروشیمی سیمره

پتروشیمی سیمره

در حال توسعه

ظرفیت
نیروگاه بادی تیزباد

نیروگاه بادی تیزباد

در حال توسعه

ظرفیت
ضریب ظرفیت
در دست اقدام
99مگاوات
52%
هم‎بسته
نيروگاه ارومیه

نيروگاه ارومیه

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
954مگاوات
33%
در دست اقدام
480مگاوات
49%
هم‎بسته
نیروگاه تابان

نیروگاه تابان

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
هم‎بسته
نیروگاه خوی

نیروگاه خوی

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
346مگاوات
48%