نیروگاه رودشور

نیروگاه رودشور

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
792مگاوات
39%
در دست اقدام
345مگاوات
56.5%
نیروگاه شوباد

نیروگاه شوباد

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
نيروگاه كهنوج

نيروگاه كهنوج

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22.4%
نیروگاه کاسپین

نیروگاه کاسپین

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
307مگاوات
39%
در دست اقدام
150مگاوات
58%
نيروگاه سرخس

نيروگاه سرخس

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22%
نیروگاه و آب شیرین کن کیش

نیروگاه و آب شیرین کن کیش

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
62مگاوات
23%
در دست اقدام
8مگاوات
42%
نیروگاه نوشهر

نیروگاه نوشهر

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
50مگاوات
22%
نیروگاه امیرآباد

نیروگاه امیرآباد

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
33مگاوات
33.75%
در دست اقدام
25مگاوات
25.5%
هم‎بسته
نيروگاه ارومیه

نيروگاه ارومیه

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
954مگاوات
33%
در دست اقدام
480مگاوات
49%
هم‎بسته
نیروگاه تابان

نیروگاه تابان

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
هم‎بسته
نیروگاه خوی

نیروگاه خوی

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
346مگاوات
48%