انتخاب نیروگاه رودشور به عنوان نیروگاه برتر

انتخاب نیروگاه رودشور به عنوان نیروگاه برتر

نیروگاه رودشور در ارزیابی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی نیروگاه‌های کشور حائز رتبه ممتاز گردید و در همایش ملی کیفیت و بهر ه وری که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم برگزار گردید لوح تقدیر دریافت نمود.
این ارزیابی براساس شاخص‌های علمی، فرهنگی و مالی در بین شرکت‌های “مدیریت تولید برق ” انجام گردیده است.