معرفی

بخش معدن

کشور ایران بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده اسـت که منجر به تشکیل بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی بـا ذخیـره احتمالی بیش از ۵۰ میلیارد تن شده است. از این رو ایران جزو ۱۰ کشور برتر معدن خیز جهان به شمار می رود.

در این راستا گروه ماه‌تاب برای تنوع بخشی به کسب و کارمجموعه و به دنبال مطالعات انجام شده، معدن و صنایع معدنی را به عنوان یکی از حوزه های جدید کسب و کار برگزید.

Illustration

شرکت‌های گروه

شرکت‌های زیر مجموعه‌ی بخش معدن