مقدمه‌ای بر روش‌های تأمین مالی و ارائه الگوی AHP برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه

مقدمه‌ای بر روش‌های تأمین مالی و ارائه الگوی AHP برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه