انجام بازدید eHGPI واحد G11 نیروگاه رودشور

انجام بازدید eHGPI واحد G11 نیروگاه رودشور

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رودشور، بازدید eHGPI واحد ۱۱ نیروگاه رودشور به پایان رسید.
با تائیدات خداوند متعال و تلاش و پیگیری پرسنل ، کار بازدید eHGPI واحد ۱۱ نیروگاه رودشور طبق برنامه از تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۶ آغاز شد و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ به پایان رسید. شایان ذکر است در این بازدید علاوه بر فعالیت های روتین مربوط به بازدید مسیر داغ توربین، فعالیت های مربوط به 33MAC و LTE و تعویض روتور ژنراتور در واحد ۱۱ نیروگاه رودشور انجام گردید و با انجام این تغییرات بازدید های دوره ای این واحد از ۲۵ هزار ساعت به ۳۳ هزار ساعت ارتقاء یافت. همچنین کارکرد برخی از تجهیزات برای کارکرد تا ۱۰۰ هزار ساعت تضمین می گردد که باعث افزایش آمادگی و قابلیت اطمینان واحد ۱۱ در آینده خواهد شد.