پایان تعمیرات واحد شماره ۱۱ نیروگاه شمس سرخس

پایان تعمیرات واحد شماره ۱۱ نیروگاه شمس سرخس

واحد گازی شماره یک نیروگاه سرخس که در ابتدای آبان ماه سال جاری و جهت انجام بازدید مسیر داغ در اختیار گروه تعمیرات قرار گرفته بود، پس از انجام تعمیرات در روز شانزدهم اسفند ماه آماده و در اختیار دیسپاچینگ قرار داده شد.