تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه رودشور با موفقیت به پایان رسید

تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه رودشور با موفقیت به پایان رسید

عملیات اورهال واحد شماره ۱۳ نیروگاه رودشور طبق برنامه از تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ آغاز شد و علاوه بر آن ، « دایورتر دمپر» بخش بخار نیز نصب شد که عملیات اجرایی اورهال در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ به اتمام رسید و پس از پایانِ فعالیت های نصب دایورتر دمپر ، واحد در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ با شبکه سراسری سنکرون شد.
شایان ذکر است در این بازدید کلیه قطعات مربوط به توربین شامل قسمت های داغ و محفظه احتراق و کمپرسور و ژنراتور بازرسی شد و تجهیزات مرتبط با آنها سرویس گردید و علاوه بر بازرسی های روتین ، فعالیت های مربوط به 33MAC و LTE نیز انجام گردید. با انجام این تغییرات ، بازدید های دوره ای این واحد از ۲۵ هزار ساعت به ۳۳ هزار ساعت ارتقاء می یابد. همچنین کارکرد برخی از تجهیزات تا ۱۰۰ هزار ساعت تضمین می گردد که باعث افزایش آمادگی و قابلیت اطمینان واحد در آینده خواهد شد.