نیروگاه رودشور

نیروگاه رودشور

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
792مگاوات
39%
در دست اقدام
345مگاوات
56.5%
نیروگاه شوباد

نیروگاه شوباد

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
نیروگاه کاسپین

نیروگاه کاسپین

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
460مگاوات
57%
نیروگاه و آب شیرین کن کیش

نیروگاه و آب شیرین کن کیش

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
62مگاوات
23%
در دست اقدام
8مگاوات
42%
هم‎بسته
نيروگاه ارومیه

نيروگاه ارومیه

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
1495مگاوات
48%
هم‎بسته
نیروگاه تابان

نیروگاه تابان

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
484مگاوات
49.5%
هم‎بسته
نیروگاه خوی

نیروگاه خوی

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
346مگاوات
48%
نيروگاه كهنوج

نيروگاه كهنوج

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22.4%
نيروگاه سرخس

نيروگاه سرخس

در حال بهره‌برداری

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
75مگاوات
22%
نیروگاه امیرآباد

نیروگاه امیرآباد

در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

ظرفیت
راندمان
در حال بهره برداری
58مگاوات
33.75%