استقرار توربین و ژنراتور واحد بخار نیروگاه رودشور بر روی فونداسیون

استقرار توربین و ژنراتور واحد بخار نیروگاه رودشور بر روی فونداسیون