نشست مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در نیروگاه رودشور

نشست مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در نیروگاه رودشور