پل ارتباط سریع مشترکین با ماهتاب کیش برقرار شد

پل ارتباط سریع مشترکین با ماهتاب کیش برقرار شد