بازدید ۸۰۰۰ ساعته واحد شماره دو نیروگاه شوباد انجام شد

بازدید ۸۰۰۰ ساعته واحد شماره دو نیروگاه شوباد انجام شد

​بازدید ۸۰۰۰ ساعته واحد شماره دو نیروگاه شوباد با رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی انجام گردید.

این برنامه‌ی تعمیراتی که از تاریخ ۱۱ اسفند آغاز شده بود، با تلاش شبانه ریزی تیم اجرایی در تاریخ ۱۴ اسفند به پایان رسید و واحد در ساعت ۱۸:۳۰ با شبکه سراسری سنکرون گردید. همچنین کلیه‌ی فیلترهای هوای ورودی هوا نیز طی برنامه‌ی موازی تعویض گردید.