تغییرات مصرف برق در اثر همه‌گیری ویروس کرونا

تغییرات مصرف برق در اثر همه‌گیری ویروس کرونا

۱. اهمیت بررسی  تغییرات مصرف برق در اثر همه گیری ویروس کرونا

در شرایط همه گیری ویروس کرونا که همه ی شئون اجتماعی را متاثر کرده است، برای یک بنگاه اقتصادی همچون ماهتاب گستر که در زمینه ی تولید برق فعالیت می کند بررسی و تحلیل اثرات این همه گیری بر تقاضای برق از اهمیت بالایی برخوردار است. نتیجه ی بررسی تغییرات در مصرف برق در دو ماهی که از این همه گیری گذشته است می تواند در برنامه ریزی بنگاه اقتصادی برای مواجهه ی احتمالی با ادامه ی همه گیری موثر باشد. همچنین با توجه به این که احتمال تکرار چنین بحران هایی بعید نیست تجربیات و دانش به دست آمده از این بحران  می تواند در مواجهه ی بنگاه با سایر بحران های احتمالی مفید باشد.

۲.کاهش بار در مناطق صنعتی

بررسی آمار مصرف برق در کشور ها و شهرهای صنعتی نشان می دهد که با همه گیری ویروس کرونا و شروع اعمال محدودیت بر تردد شهروندان، مصرف برق کاهش یافته است و این کاهش عمدتا در اثر کاهش مصرف برق در بخش صنعت و تولید صورت گرفته است (۱).

نمودار شماره ۱ که توسط  The electricity system operator for Great Britain منتشر شده است مصرف برق در یک روز نمونه (سی ام مارس) را در شرایط قبل و بعد از کرونا نشان می دهد. مشاهده می شود که در ساعات اداری مصرف برق نسبت به دوره ی پیش از همه گیری تا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اما در عصر و شب مقدار این کاهش به مراتب کمتر بوده است (۱).

همچنین در نمودار شماره ۲ (که متوسط مصرف برق در ساعات پیک در کشور های صنعتی اروپایی درگیر با همه گیری را نشان می دهد) مشاهده می شود که مصرف برق پس از همه گیری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این کاهش متناسب با میزان شیوع و میزان محدودیت اعمال شده در کشور ها بوده است. به عنوان مثال در ایتالیا که شدیدترین محدودیت ها اعمال شده است بیشترین کاهش مصرف مشاهده می شود و تا ۴۰ درصد مصرف برق کاهش یافته است (۲). ذکر این نکته ضروری است که در رسم نمودار شماره ۲ اثر اختلاف دما از بین برده شده است به این معنی که اختلاف دمای روز مورد نظر با دما در همان روز در سال گذشته  محاسبه شده و نمودار مصرف امسال متناسب با همان اختلاف دما تعدیل شده است تا مقایسه ی معتبری بین  امسال و سال گذشته صورت گیرد.

۳. افزایش بار در مناطق مسکونی با بار سرمایشی قابل توجه

بر خلاف آن چه در مناطق صنعتی مشاهده شد، برخی گزارش هایی که از مناطقی که آب و هوا در آن ها گرم بوده و بار سرمایشی مسکونی بالاست منتشر شده است افزایش مصرف را گزارش کرده اند. به عنوان مثال در ایالت تگزاس آمریکا که بخش عمده ای از مصرف برق خانگی صرف سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع می شود نمونه های آماری از مصرف مشترکین خانگی نشان داده است که با افزایش زمان اقامت مردم در خانه مصرف برق به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. (۳). روند افزایش در نمودار شماره ۳ قابل مشاهده است.

۴. وضعیت مصرف برق در ایران

با تحلیل جداول اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه ی برق ایران (۴) می توان گفت که همه گیری کرونا تاثیر چندانی در میزان مصرف برق در کشور نداشته است. نمودار شماره ۴ که با استفاده از جداول منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه ی برق ایران تهیه شده است پیک مصرف برق روزانه در امسال و سال گذشته را نشان می دهد. مشاهده می شود که تفاوت معناداری میان مصرف امسال و سال گذشته دیده نمی شود.

با در نظر گرفتن روندی که تا کنون وجود داشته است می توان گفت که همه گیری کرونا سبب کاهش مصرف برق در ایران نشده است و حتی با در نظر گرفتن تجربه ی مطرح شده در بخش دوم گزارش، شاید بتوان پیش بینی کرد که هر زمانی که در ماه های گرم سال شرایط شیوع بیماری به گونه ای باشد که نیاز به اعمال سیاست محدودیت تردد باشد، مصرف برق خانگی نسبت به سال گذشته افزایش یابد و با توجه به سهم بالای مصرف برق خانگی از کل مصرف برق در ایران، مصرف کل برق در کشور نیز تحت تاثیر این افزایش بار قرار گیرد.

 

۵. مراجع

[1] https://www.nationalgrideso.com

[2] https://www.bruegel.org/publications/datasets

[3] http://www.pecanstreet.org

[4] https://www.igmc.ir

[5] https://grist.org/energy

 

مهیار ابراهیمی

کارشناس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر نیروگاه‌ها

معاونت بهره‌برداری گروه ماه‌تاب