بازدید وزیر برق کشور عراق از نیروگاه رودشور

بازدید وزیر برق کشور عراق از نیروگاه رودشور

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رودشور، در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۰ آقای رعد شلال وزیر برق کشور عراق به اتفاق یک هیئت ۶ نفره از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.
در این بازدید ابتدا جلسه ای با حضور مدیران شرکت ماه‎تاب گستر برگزار و سپس از بخش های مختلف نیروگاه بازدید بعمل آمد. رعد شلال ضمن تمجید از فعالیت های صورت گرفته در بخش خصوصی نیروگاهی ایران، خواستار همکاری بیشتر در این زمینه شد. عادل حمید مهدی و حامد عباس لفته از مدیران ارشد عراقی بودند که در این بازدید شلال را همراهی نمودند.