بخارشویی واحد بخار نیروگاه کاسپین آغاز شد

بخارشویی واحد بخار نیروگاه کاسپین آغاز شد

فعالیت‌های اجرایی واحد بخار نیروگاه کاسپین با انجام Steam Blow Out بویلر در ساعت ۱۶:۲۵ روز یک شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ادامه یافت.