تعمیرات نیمه اساسی واحد G11 نیروگاه کهنوج آغاز شد

تعمیرات نیمه اساسی واحد G11 نیروگاه کهنوج آغاز شد

در این بازدید توربین و اتاق احتراق مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز تعمیرات انجام خواهد شد.این بازدید از امروز به مدت ۲۰ روز بطول می انجامد.