ترانسفورماتور اصلی و کمکی دوم نیروگاه بادی سیاهپوش وارد مدار گردید

ترانسفورماتور اصلی و کمکی دوم نیروگاه بادی سیاهپوش وارد مدار گردید

در راستای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری نیروگاه بادی سیاهپوش پس از بررسی های فنی و مالی این نیروگاه اقدام به خرید، نصب و راه اندازی ترانسفورماتور دوم نمود و ترانس مذکور در روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ وارد مدار گردید.