بازدید مدیران استان کرمان از نیروگاه و پارک انرژی شوباد

بازدید مدیران استان کرمان از نیروگاه و پارک انرژی شوباد

این بازدید به منظور مشاهده و بررسی مشکلات سرمایه گذاری در بخش صنعت برق با حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان انجام شد.