معرفی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عنوان صنعت سبز

معرفی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عنوان صنعت سبز

با اعطای تندیس صنعت سبز کشوری در سال ۱۳۹۹، از نیروگاه شوباد تقدیر شد.

لازم بذکر است که سال گذشته نیز نیروگاه شوباد از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت سبز استان کرمان معرفی شده بود.