پرچم ماه‌تاب بر فراز دماوند به اهتزاز در آمد

پرچم ماه‌تاب بر فراز دماوند به اهتزاز در آمد

مدیرعامل شرکت ماه‌تاب گستر موفق به فتح قله دماوند شد. این واقعه در روز پنج شنبه به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ صورت پذیرفت.

آقای رضا حدادیان در برنامه‌ای دو روزه، با پیمودن مسافت ۱۸ کیلومتر در زمان حدود ۱۸ ساعت موفق به صعود به میزان ۲۵۵۲ متر از مبدأ رینه به بارگاه سوم و قله دماوند و بازگشت مجدد به رینه شد.