مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج برگزار شد

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج برگزار شد

در جلسه عادی صورت‌های مالی شرکت و کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در جلسه فوق العاده، اصلاح ماده ۱۴ و الحاق تبصره به ماده مذکور و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ و اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه صورت پذیرفت.