مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با حضور ۷۴.۵۴ درصد صاحبان سهم برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با حضور ۷۴.۵۴ درصد صاحبان سهم برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با حضور ۷۴.۵۴ درصد صاحبان سهم برگزار شد. سهامداران حاضر در این مجمع فوق‌العاده، ضمن موافقت با تداوم فعالیت شرکت، مقرر نمودند هیأت مدیره، پیگیری لازم را به منظور خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بعمل آورد.