نیروگاه شوباد، منتخب همایش ملی صنعت سبز

نیروگاه شوباد، منتخب همایش ملی صنعت سبز

در همایش ملی تقدیر از صنایع سبز، لوح تقدیر صنعت سبز جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به نیروگاه شوباد تعلق گرفت.

در همایش سال جاری ۳۰۵ واحد متقاضی از سراسر کشور شرکت کردند و از این میان، ۳۳ واحد حائز دریافت مقام صنعت سبز شدند که ۲۴ واحد آن صنعتی، ۸ واحد خدماتی و یک واحد معدنی بودند.