مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه رودشور بازدید کرد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه رودشور بازدید کرد

آقای مهندس محسن طرزطلب و جمعی از مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.

طی این برنامه که به منظور اطلاع از روند پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه رودشور به ظرفیت ۳۴۵ مگاوات انجام شد، بازدیدکنندگان از بخش گاز نیروگاه، مدرسه فردا و پارک انرژی نیز بازدید نمودند.