یکی از اهداف گروه ماه‌تاب ایجاد تحول و نوآوری در صنعت بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاهی کشور با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین و اثربخش مدیریتی و نیز به اشتراک‌گذاری تجارب برتر می‌باشد.
در همین راستا از سال ۱۳۸۹ و به صورت سالانه، گردهمایی آموزشی برای مدیران نیروگاه‌های سراسر کشور در محل نیروگاه رودشور برگزار می‌شود و از افراد برجسته‌ی مراکز علمی و صنعتی از داخل یا خارج کشور برای ارائه‌ی سخنرانی دعوت به عمل می‌آید.