آیین روز درختکاری در نیروگاه‌های گرامی داشته شد

آیین روز درختکاری در نیروگاه‌های گرامی داشته شد