بازدید مدیران آموزش و پرورش و مدارس شهرستان نوشهر از پارک انرژی کاسپین

بازدید مدیران آموزش و پرورش و مدارس شهرستان نوشهر از پارک انرژی کاسپین