واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با شبکه سراسری برق سنکرون شد