اهداء دوچرخه در روز هوای پاک

اهداء دوچرخه در روز هوای پاک

مراسم روز هوای پاک در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ توسط محیط زیست استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد.
در این مراسم تعداد ۱۰ دستگاه دوچرخه از طرف نیروگاه رودشور به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا گردید. شهروندان پس از دوچرخه سواری در مسیر تعیین شده در محل بوستان ملت گرد هم آمده و هدایا توسط مسئول روابط عمومی نیروگاه به نفرات برنده تحویل شد.
در این مراسم آقای دکتر محمودی مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی و میرزایی معاون محیط زیست و تنی چند از مسئولین اداره محیط زیست اراک حضور داشتند.