توسعه درختکاری در نیروگاه رودشور

توسعه درختکاری در نیروگاه رودشور

توسعه فضای سبز در نیروگاه رودشور در هفته درختکاری صورت پذیرفت. در این پروژه تعداد ۱۰۸۰ اصله نهال در رینگ خارجی نیروگاه، و ۱۱۵ نهال در داخل نیروگاه غرس شد و همچنین ۶۰ مترمربع فضای سبز در ورودی ساختمان کنترل مرکزی احداث گردید.

فضای سبز داخل نیروگاه معادل ۱۰۲ هزار مترمربع تخمین زده می شود.